Menu:

Steun

Wilt u Advocaten zonder Grenzen Nederland steunen? Maak dan uw donatie over op rekening NL63INGB0008248251, t.n.v. Advocaten zonder Grenzen Nederland, Amsterdam.

Wij zijn een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling, RSIN/Fiscaal nummer: 807313373, zodat u ons een fiscaal-gunstige donatie kunt doen.

anbi logo

Doelstellingen

Access to justice

Ieder individu heeft recht op toegang tot het recht, in de ruimste zin van het woord. Toegang tot de onafhankelijke rechter en toegang tot een onafhankelijke rechtshulpverlener, in het bijzonder de advocaat.

De stichting Advocaten zonder Grenzen Nederland heeft tot doel bij te dragen aan de totstandkoming en verbetering van systemen van toegang tot het recht.

Daarbij heeft Advocaten zonder Grenzen niet alleen het systeem op het oog maar ook de deelnemers daaraan, meer  in het bijzonder de advocaten.

De advocatuur

Voor een goed functioneren van de rechtsstaat en in het bijzonder de toegang tot het recht is een onafhankelijke advocatuur onontbeerlijk. De advocaat dient in vrijheid en onafhankelijkheid, zonder invloed van overheid en rechtspraak, de rechtzoekende te kunnen adviseren en helpen.
Advocaten zonder Grenzen Nederland probeert –  daar waar het onafhankelijk uitoefenen van het beroep in het geding komt –  te interveniëren en te ondersteunen.

De rechtzoekende

Het gaat bij dit alles om de rechtzoekende. De burger die  - vanuit een positie waarin hulp geboden is - recht heeft op toegang tot het recht ter versterking van zijn of haar positie. Dit gaat soms om individuen, zoals bijvoorbeeld een gedetineerde minderjarige en soms om groepen, zoals groeperingen die in een sociaal en economisch afhankelijke positie verkeren, personen of groeperingen die op basis van politieke of religieuze opvattingen worden gediscrimineerd of vervolgd en aan wie het verlenen van rechtshulp even gevaarlijk kan zijn als het behoren tot deze groeperingen.

Hoe werken wij

De doelstelling van Advocaten zonder Grenzen Nederland is veelomvattend. Het ‘access to justice’ beginsel is een ruim begrip en bij de invulling en uitwerking daarvan zijn vele actoren betrokken.
Om de doelstelling te realiseren werkt Advocaten zonder Grenzen Nederland projectmatig. Dat wil zeggen dat Advocaten zonder Grenzen Nederland projecten ontwerpt die tot doel hebben plaatselijke (landelijke) systemen van rechtshulpverlening te verbeteren of, indien nodig, te ontwerpen en uit te (laten) voeren.
Advocaten zonder Grenzen Nederland werkt daarbij samen met plaatselijke instanties en deelnemers, overheden, rechterlijke macht, advocatuur en plaatselijke NGO’s.

Een project kan langlopend zijn, gericht op een structurele aanpak en ondersteuning, of bestaan uit kortere missies en één of meerdere acties. Bij een langlopend project  - dat zich over meerdere jaren kan uitstrekken - verblijft een Nederlandse advocaat bijvoorbeeld gedurende enkele maanden ter plaatse. Zoals bijvoorbeeld het project in Suriname, dat is gericht op de invoering van rechtshulp door advocaten aan in verzekering gestelde minderjarigen.
Bij een project dat bestaat uit kortere missies ondersteunt Advocaten zonder Grenzen Nederland (in de regel) advocaten of advocatenorganisaties ter plaatse in hun opzet tot versterking van de positie van een onafhankelijke advocatuur. Dit gebeurt veelal in de vorm van fact finding missions, verkenningsmissies. Voorbeelden van dergelijke projecten zijn de projecten op de Filippijnen en in Kashmir.

Door en voor advocaten

Advocaten zonder Grenzen Nederland bestaat uit advocaten. De projecten worden eveneens door advocaten uitgevoerd. De gedachte daarachter is dat  niet alleen de ondersteuning door solidariteit van belang is, maar ook en misschien wel in het bijzonder de ondersteuning vanuit de professionaliteit van de advocaat zoals wij die kennen. Dat laatste maakt de hulp bij het tot standbrengen en de verbetering van rechtshulpsystemen effectief.